Общи условия за ползване на мобилно приложение „Дари кръв“ на БОДК.

Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК) е първото и единствено сдружение на доброволци в България, чиято дейност е изцяло насочена към популяризиране и насърчаване на доброволното кръводаряване. Регистрирано през 2010 година по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и вписано в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност под No 20110321003. Пререгистрирано през 2019 година в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията – ЕИК No 176002299.

В качеството си на администратор на лични данни, БОДК осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Следвайки изискванията, сдружението събира данни подходящи, свързани с и ограничени до необходимите за осъществяване на дейностите и целите, за които се предоставят и обработват, като ги пази отговорно, добросъвестно и законосъобразно. Обработката на личните данни не води до дискриминация по никакъв признак.

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез един или повече специфични признаци. Защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни е основно тяхно право, гарантирано от закона. Това право не е абсолютно.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение относно условията, при които се предоставят услугите на БОДК посредством използването на мобилното приложение „Дари кръв“, както и приемане на политиката на поверителност на личните данни на БОДК – правилата за събиране, обработване и защита на личните данни.

1.1. След инсталиране на мобилното приложение „Дари кръв“ (Приложението), за да получи достъп до неговите функционалности, Потребителят следва да се регистрира и да приеме настоящите условия за използване на Приложението. В противен случай Потребителят няма право да използва Приложението.

1.2. Приложението е предназначено за използване от доброволни кръводарители, членове на БОДК и хора, нуждаещи се от помощ за намиране на кръводарители.

1.3. Използването на Приложението от Потребителя е безплатно. За използването на Приложението е необходимо устройство, отговарящо на минималните изисквания за функциониране на Приложението (смартфон, таблет) и интернет-връзка. Трафикът на данни при ползване на Приложението – както в България, така и в роуминг, се таксува и тарифира съобразно условията на ползвания от Потребителя абонаментен план и е изцяло за негова сметка.

2.1. Всички права върху Приложението са изключителна собственост на БОДК и са защитени от приложимото законодателство.

2.2. С инсталиране и регистрация на Приложението от съответния потребител, на последния се предоставя правото да ползва Приложението за целите на предоставяне на Услугите, описани по- долу. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част от или на цялото Приложение в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на БОДК.

2.3. Използваните в Приложението имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им притежатели. Потребителят няма право да използва тези имена на продукти или компании, без предварителното писмено съгласие на БОДК или на съответната трета страна – притежател на такива права.

3.1. Потребителят има право да използва Приложението единствено за целите на заявяване и използване на съответните Услуги, които БОДК предоставя чрез Приложението. В случай че Потребителят използва Приложението в нарушение на настоящите Общи условия или приложимото законодателство, същият носи пълна отговорност за всички претърпени от БОДК вреди, резултат от неправомерното използване на Приложението.

3.2. Приложението е достъпно за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Google Play Store и Apple Store.

3.3. Регистрацията в Приложението се осъществява чрез въвеждане от Потребителя на необходимите данни, и декларация от същият че се е запознал с настоящите Общи условия, приема ги и декларира истинността на въведените данни.

3.4. След изпълнение на действията по предходната точка, системата изпраща на посочения имейл адрес електронно съобщение с линк за потвърждение на регистрацията. Регистрацията се счита за завършена след като бъде активирана от Потребителя чрез получения на имейла му линк за потвърждение.

3.4. БОДК си запазва правото да редактира съдържанието и функционалностите на Приложението, като предостави възможност на потребителите за достъп до преработената версия на Приложението. БОДК си запазва правото да прекратява достъпа до Приложението по всяко време. БОДК не гарантира, че Приложението не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем и не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в случай че Приложението е временно или окончателно недостъпно

3.5. Потребителят носи пълна отговорност за използването на Приложението. Потребителят се задължава да обезщети и компенсира БОДК за всички претърпени от Сдружението вреди и понесени загуби, в т.ч. за всякаква регресна отговорност на Сдружението към трети лица, във връзка с използване на Приложението.

4.1. Приложението предоставя на Потребителят следните функции:

 •   да се регистрира като доброволен кръводарител към БОДК;
 •   да бъде потърсен за спешен случай на нужда от кръводарители, за който е подходящ дарител и може да помогне;
 •   да потърси помощ при нужда от кръводарители;
 •   да получава информация относно основните предпоставки и противопоказания за кръводаряване;
 •   да получава информация относно кампании за кръводаряване и спешни случаи, нуждаещи се от кръводаряване;
 •   да получава информация относно адресите на кръвните центрове в България;
 •   да се свърже с БОДК за информация и помощ. 5. С цел да улесни достъпа до съдържание БОДК може да изгради връзки към сайтове в Интернет или приложения (пр. Google Maps, Google Play Store, Apple Store и др.), които са притежание или

се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Потребителят се счита, че приема неговите изисквания за ползване, както и условието, че БОДК не носи отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни, както и продуктите и услугите, за които се отнася той.

6.1. За регистрация като доброволен кръводарител в Приложението, Потребителят попълва необходимите допълнителни данни в съответната форма в Приложението. Потребителят декларира истинността на предоставените данни и се задължава своевременно да актуализира същите при промяна.

6.2. С регистрацията си като доброволен кръводарител в Приложението, Потребителят декларира съгласието си да получава съобщения чрез приложението на своето мобилно устройство, по електронна поща на посочения от него имейл адрес, както и да бъде търсен от БОДК чрез телефонни обаждания в случай на спешна нужда.

6.3. Всеки регистриран в Приложението доброволен кръводарител може да заяви готовност да се включи в обявена кампания за кръводаряване или да помогне за обявен в Приложението случай на спешна нужда, посредством предвидения за това бутон в съответния раздел на Приложението. Потребителят се съгласява, че декларира съгласието си да получава съобщения чрез приложението на своето мобилно устройство, по електронна поща на посочения от него имейл адрес, както и да бъде търсен от БОДК чрез телефонни обаждания независимо дали е заявил готовност да помогне за обявен случай на спешна нужда, или не, по преценка на БОДК.

7.1. За регистрация на нужда от намиране на кръводарители в Приложението, Потребителят попълва необходимите допълнителни данни в съответната форма в Приложението. Потребителят декларира истинността на предоставените данни и се задължава своевременно да актуализира същите при промяна.

7.2. С регистрацията на нужда от намиране на кръводарители в Приложението, Потребителят декларира съгласието си да получава съобщения чрез приложението на своето мобилно устройство, по електронна поща на посочения от него имейл адрес, както и да бъде търсен от БОДК чрез телефонни обаждания.

8.1. Потребителят се задължава да не разпространява по никакъв начин каквато и да било информация, в т.ч. и каквито и да било лични данни на трети лица, които получава от БОДК във връзка с използването на Приложението, освен когато това е непосредствено необходимо за целите на даряването на кръв за конкретен нуждаещ се и информацията се предоставя на длъжностни лица в съответния център за кръводаряване.

8.2. Потребител, регистриран като доброволен кръводарител в Приложението, няма право да осъществява или търси какъвто и да било пряк контакт с Потребител, регистриран като нуждаещ се или с негови близки.

8.3. Потребител, регистриран като доброволен кръводарител в Приложението, няма право да иска или приема заплащане или друга облага в замяна на даряване на кръв.

8.4. Потребител, регистрирал нужда от намиране на кръводарители или негови близки нямат право да предлагат, обещават или предоставят заплащане или друга облага в замяна на даряване на кръв.

9.1. Регистрацията на нужда от намиране на кръводарители в Приложението не гарантира успешното намиране на необходимите кръводарители и набирането на необходимите количества кръв. БОДК не носи никаква отговорност в случай, че не бъдат осигурени необходимия брой кръводарители.

9.2. Потребител, регистрирал нужда от намиране на кръводарители, е длъжен незабавно да уведоми БОДК в случай, че осигури сам необходимия брой кръводарители, или нуждата от кръводарители отпадне или се промени по каквато и да било причина.

10.1. В случай, че бъде установено нарушение на задълженията, посочени в т.8.3. и/или 8.4., или възникнат основателни съмнения за такова нарушение, БОДК има право незабавно да заличи регистрацията на съответните Потребители. В случай на съмнение, че деянията на съответните потребители съставляват престъпление или административно нарушение, БОДК има право да сигнализира съответните органи.

10.2. БОДК има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на Потребителя услуги и да прекрати регистрацията му, ако последният с действията си накърнява доброто име на БОДК, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на Приложението, както и ако застрашава или препятства ползването на Приложението или услугите от страна на други потребители.

11.1. Информация относно Администратора на лични данни и длъжностното лице по защита на личните данни:

Наименование: Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК) E-mail: privacy@bgblood.org
Уеб сайт: www.bgblood.org

11.2. Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни E-mail: kzld@government.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.1. Във връзка с използване на Приложението, БОДК събира и обработва определен обем лични данни за потребителите. Категориите и обемът лични данни, които БОДК събира и обработва са в зависимост от Услугите, които Потребителят ползва.

12.2. С инсталирането и използването на Приложението потребителят декларира, че има навършени 18 години и се съгласява БОДК да обработва личните му данни в съответствие с Политика за поверителност на БОДК. В случай че потребителят, няма навършени 18 години, БОДК ще счита, че съгласието е дадено от родител/настойник.

13.1. С приемането на настоящите Общи условия, БОДК получава предоставените от Потребителя лични данни на основание неговото изрично съгласие и ги обработва за целите, за които данните са предоставени. С предоставянето на личните данни, Потребителят декларира, че:

13.1.1. предоставя своите лични данни доброволно и по собствено желание, респективно предоставяте данните на трето лица с неговото съгласие и по негово желание или в качеството му на родител или настойник;

13.1.2. дава съгласие предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от БОДК съгласно настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство;
13.1.3. дава своето съгласие да получава съобщения свързани с дейността на БОДК.

13.2. В случай, че предоставената от Потребителя информация е неистинска, неточна, неактуална или непълна информация, БОДК има право да не активира регистрацията в Приложението или да изтрие вече активирана такава.

13.3. БОДК има право да спре и/или изтрие регистрация, ако има съмнения за недобросъвестно използване на Приложението, както и да поиска допълнителна информация от Потребителя.

14.1. БОДК има право да прекрати достъп до Услугите в Приложението, както и да унищожи и/или закрие информация за и на Потребител в случаите, когато Потребителят не е използвал услугите в Приложението повече от 12 (дванадесет) месеца.

14.2. Потребителят може да използва предоставените му чрез Приложението Услуги само за собствени нужди и незабранени от закона цели.

14.3. Осъществявайки достъп до Услугите през Приложението, Потребителят приема и се съгласява да спазва изложените тук условия. Чрез съгласието по предходното изречение Потребителят потвърждава, че съгласието се отнася за всички услуги, част от Приложението, независимо от кой момент Потребителят започва използването на тези услуги.

15.1. Ако не желае всички или част от личните данни да продължат да бъдат обработвани от БОДК, Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка, чрез искане в свободен текст, изпратено по имейл до privacy@bgblood.org.

15.2. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията на Потребителя в Приложението Дари кръв, неговият профил ще стане неактивен и ще бъде заличен.

15.3. Оттеглянето на съгласието по конкретен повод не засяга законосъобразността на обработването на личните данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването, въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

16.1. БОДК съхранява личните данни за срок от 3 до 8 години, според основанието за събирането им и според срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

16.2. БОДК има право, без необходимост от допълнително уведомяване или изискване на съгласие, да продължи да обработва, използва и съхранява, включително и да предоставя на трети лица, събираните данни и след изтичането на определения период във вид непозволяващ идентифицирането на потребителите.

16.3. БОДК съхранява личните данни, които е задължена да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля определения от сдружението срок.

16.4. След изтичането на определения срок, БОДК полага необходимите грижи да изтрие и унищожи своевременно всички данни.

17.1. БОДК може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

17.2. БОДК уведомява в случай на намерение да предаде част или всички лични данни на трети държави или международни организации.

17.3. Възможно е да споделим личните Ви данни със следните страни:

 •   Доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация;
 •   Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи;
   Правителствени, административни или съдебни органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка или в изпълнение на законови задължения; 18.1. БОДК прилага технически и организационни мерки, които да осигуряват необходимото ниво на защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. 18.2. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация. 18.3. Потребителят трябва да пази регистрационните си данни и да не ги споделя с трети лица. Потребителят носи изцяло отговорност за неправомерни действия, извършени вследствие предоставени регистрационни данни на трети лица. 19.1. Потребителят има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, обработвани от БОДК, на потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват от БОДК и на информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват. 19.2. Потребителят има право да поиска от БОДК да заличи, коригира или допълни негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и да уведоми третите лица, на които са били разкрити тези лични данни, за всяко такова заличаване, коригиране или допълване с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. 19.3. Потребителят може да упражни правата си като отправи съответно писмено заявление до БОДК, изпратено по имейл до privacy@bgblood.org. 20. Политиката за поверителност на личните данни е неразделна част от Общите условия за ползване на Приложението. БОДК си запазва правото да ги актуализира без предварително уведомяване. Актуалната версия е достъпна в Приложението, с посочена дата на последната актуализация. Дата, от която са в сила настоящите Общи условия: 20.05.2020 г.