Join our team

Българска организация за доброволно кръводаряване е сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза, като насърчава и популяризира редовното, анонимно, доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България в световен мащаб.
Бихме искали, обединявайки се, да достигнем по-високо ниво в здравеопазването, да подкрепим държавата в опита й да осигури нужното спокойствие и сигурност, свързани с безопасната кръв и кръвни продукти за нуждите на всички нас и заслужено да наречем себе си отговорни граждани на обществото.

Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

Съгласно Устава членовете на сдружението са: активниасоциираниподпомагащи и почетни.

  • Активни членове са учредителите. Член на сдружението, който две години е бил асоцииран член може да заяви желание да бъде приет за активен член.
  • Статут на подпомагащ член се дава на юридическо лице, което финансово подпомага дейността на сдружението и чрез членството си, желае за изрази съпричастността си към постигането на целите.
  • Статут на почетен член се дава на физически или юридически лица, които значително са подпомогнали и подпомагат дейността и постигането на целите на сдружението.

Всяко лице, което желае да стане член на сдружението, трябва да подаде писмена молба за членство до Управителния съвет, в която да заяви волята и съгласието си с Устава на сдружението; съпричастност към целите на сдружението и желание за участие в дейностите на сдружението.