Всеки член на сдружението има право да бъде информиран за дейността на сдружението; да участва в дейностите, организирани от сдружението; да съдейства за постигане на целите на сдружението. Всеки активен член на сдружението има право да осъществява контрол върху работата на сдружението, да гласува и да участва във вземането на решения на Общите събрания.


Всеки член на сдружението е длъжен да спазва Устава и да работи за постигане на целите на сдружението; да не уврежда с действията си доброто име на сдружението; да внася редовно дължимия членски внос.