Покана за Общо събрание на БОДК

25.04.2014 г.

П О К А Н А
за
Общо събрание на Българска организация за доброволно кръводаряване

 

Уважаеми дами и господа,

 

По решение на Управителния съвет на сдружението от 23.03.2014 г., на 11.05.2014 г. ще се проведе Общо събрание на Българска организация за доброволно кръводаряване от 11:00 ч. на адреса на управление на Сдружението, със следния дневен ред:

 

1. Премане на представения и приет от УС Годишен отчет за дейността на Българска организация за доброволно кръводаряване за 2013 година;

 

2. Премане на представения и приет от УС Годишен финансов отчет на Българска организация за доброволно кръводаряване за 2013 година;

 

3. Избор на нов Управителен съвет – предложения за членове на УС могат да се направят до 10.05.2014 г. и на самото събрание;

 

4. Промяна на формулировката на целите на Сдружението;

 

5. Приемане на нов Устав на Сдружението – предложения могат да се направят до 10.05.2014 г. и на самото събрание.

 

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет.

 

С уважение:

Стефка Попова
Председател на УС