Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

/ Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г.,  изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г. /