Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/bgbloodo/public_html/wp-content/themes/bodk/functions.php(8) : runtime-created function on line 1
Документи | БОДК

 

У с т а в

на

“БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА

ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ”

Сдружение с нестопанска цел


Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 20.10.2010 г.


I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Наименованието на сдружението е “БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ” /БОДК/.  Наименованието на сдружението се изписва на английски език, както следва: “BULGARIAN ORGANIZATION OF VOLUNTARY BLOOD DONATION” /BOVBD/.

(2) Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и кода по БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.


Чл. 2. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.


Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, П.К. 1359, ж.к. “Люлин”, бл. 565, ет. 9, ап. 31


Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.


Чл. 5. (1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като насърчава и популяризира редовното, анонимно, доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България, Европа и в световен мащаб.

(2) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.


Чл. 6. Основни цели на сдружението са:


 1. 1. да насърчава и популяризира редовното, анонимно, доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България, Европа и в световен мащаб;
 2. 2. да работи за задоволяване нуждите в здравеопазването от високо качество човешка кръв и кръвни продукти в Република България, Европа и в световен мащаб;
 3. 3. да работи за въвеждането и прилагането на начини и средства, свързани с кръводаряването в Република България, Европа и в световен мащаб, гарантиращи безопасността както на донора, така и на приемника;
 4. 4. да участва в организирането и популяризирането на редовни акции за доброволно и необвързано с облаги кръводаряване на територията на Република България, Европа и в световен мащаб;
 5. 5. да развие и популяризира програми за образоване на обществото за благоприятните аспекти на кръводаряването и вредните ефекти и рискове от събирането на кръв от платени донори, съвместно с пациентите, нуждаещи се от кръвопреливания и представляващите ги пациентски организации;
 6. 6. да сформира младежко звено, което да работи за популяризирането и изпълнението на целите на сдружението сред младите хора;
 7. 7. да установи и поддържа контакти с центровете за даряване на кръв   в цялата страна, с Министерство на здравеопазването, с Министерство на образованието, младежта и науката, със Световната Здравна Организация и с други организации, със сходни цели и дейности;
 8. 8. да стане член на Международната федерация на организации за кръводаряване и да участва активно в разрешаването на проблемите във връзка с дефицита на високо качество човешка кръв и кръвни продукти в Република България, Европа и в световен мащаб;
 9. 9. да работи за постигане на целите на сдружението, чрез образоване и изграждане на едно по-отговорно гражданско общество.


Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. 1. членски внос, дарения, завещания;
 2. 2. сътрудничество и спонсорство от български и международни институции, организации, дружества и фондове;
 3. 3. субсидии и помощи, предоставени по програми и проекти от обществени и частни организации;
 4. 4. приходи от организиране на обучения, семинари, школи и културни прояви.


II. ЧЛЕНСТВО


Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.


Чл. 9. Членовете на сдружението са:

 1. 1. активни;
 2. 2. асоциирани;
 3. 3. подпомагащи;
 4. 4. почетни


Чл. 10. (1) Активни членове на сдружението са учредителите.

(2) Член на сдружението, който две години е бил асоцииран член може да заяви желание да бъде приет за активен член.

(3) Статут на подпомагащ член се дава на юридическо лице, което финансово подпомага дейността на сдружението и чрез членството си, желае за изрази съпричастността си към постигането на целите.

(4) Статут на почетен член се дава на физически или юридически лица, които значително са подпомогнали и подпомагат дейността и постигането на целите на сдружението.


Чл. 11. (1) Всеки член на сдружението има право:

 1. 1. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 2. 2. да участва в дейностите, организирани от сдружението;
 3. 3. да съдейства за постигане на целите на сдружението.

(2) Всеки активен член на сдружението има право да осъществява контрол върху работата на сдружението, да гласува и да участва във вземането на решения на Общите събрания.


Чл. 12. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. 1. да спазва Устава и да работи за постигане на целите на сдружението;
 2. 2. да не уврежда с действията си доброто име на сдружението;
 3. 3. да внася редовно дължимия членски внос.


Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено чрез упълномощаване с изрично пълномощно.


Чл. 14. (1) Всяко лице, което желае да стане член на сдружението, трябва да подаде писмена молба за членство до Управителния съвет, в която да заяви волята и:

 1. 1. съгласието си с Устава на сдружението;
 2. 2. съпричастност към целите на сдружението и
 3. 3. желание за участие в дейностите на сдружението.

(2) Приемането за асоцииран член и придобиването на членски права от кандидата се осъществява с подаването на писмена молба в съответствие с изискванията на ал. 1.

(3) При наличие на писмено възражение срещу членството на дадено лице в сдружението, то се приема или отхвърля с решение на Управителния съвет.

(4) Всяко лице, което желае да стане активен член на сдружението, може да заяви волята си като отправи писмена молба до Управителния съвет, минимум две години след приемането му за асоцииран член.

(5) Разглеждането на молбата за придобиване на статут на активен член става на първото събрание на Управителния съвет, последващо подаването на молбата.

(6) Предпоставките за придобиване на статут на активен член, които Управителния съвет задължително взема предвид при мотивиране нa решението си са:

1. продължителност на асоциираното членство;

2. съпричастност към целите на сдружението;

3. участие в дейностите на сдружението;

4. показана лична отговорност и ангажираност.


Чл. 15. Членството се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление от напускащия член до  Управителния съвет на сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване по решение на Управителния съвет, при наличието на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с целите и дейностите на сдружението или при констатирано несъответствие с предпоставките, съгласно чл. 14 , ал. 1 или ал. 6;

4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението.


III. ИМУЩЕСТВО


Чл. 16. Имуществото на сдружението се състои от всички постъпили средства и приходи, в съответствие с чл. 7 от Устава.


Чл. 17. (1) Членовете на сдружението са длъжни да внасят членски внос.

(2) Размерът и начинът на плащане на членския внос се определят с решение на Управителния съвет.


Чл. 18. (1) Сдружението може да извършва стопанска дейност, която е свързана с основния му предмет и цели, определени в настоящия Устав.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от съответстващото българско законодателство.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.


IV. УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 19. Органи на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.


Чл. 20. (1) В Общото събрание участват всички активни членове на сдружението – лично или чрез представител.

(2) Членовете – юридически лица участват в Общото събрание чрез законните им представители или чрез изрично упълномощено лице.

(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) Пълномощниците могат да представляват до двама членове на Общото събрание.

(5) Асоциираните, подпомагащите и почетните членове на сдружението могат писмено да правят предложения и да изразяват мнение по въпросите, които предстоят да се разгледат, до един ден преди провеждането на Общото събрание.

(6) Когато бъдат поканени, асоциираните, подпомагащите и почетните членове могат да присъстват и участват в работата на Общото събрание или заседание на Управителния съвет, без право на глас при вземане на решенията.


Чл. 21. Общото събрание:

 1. 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. 2. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
 3. 3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 4. 4. приема бюджета на сдружението;
 5. 5. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 6. 6. отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 7. 7. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 8. 8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;


Чл. 21. (1) Редовно Общо събрание се провежда веднъж годишно. Първото Общо събрание трябва да се проведе най-късно осем месеца след учредяване на сдружението.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.


Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.

(2) Свикването се извършва чрез отправяне на писмена покана, която следва да съдържа дневен ред, дата, час и място за провеждане на събранието, както и по чия инициатива се свиква. Поканата се оповестява чрез Интернет страницата на сдружението, чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин най-малко 10 /десет/дни преди насрочения ден и се изпраща на членовете на сдружението на посочената от тях електронна поща.

(3) Общо събрание може да се свика и по искане на една трета от активните членове на сдружението. Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.


Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание, като при поискване се представят на всеки член.


Чл. 24. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове  или  техните представители.  Членовете и  представителите  удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.


Чл. 25. Общото събрание може да заседава, ако присъстват повече от половината членове на сдружението. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.


Чл. 26. (1) Всеки активен член на сдружението има право на един глас на Общото събание.

(2) Всеки активен член на сдружението, който не е внасял дължимия членски внос, губи правото си на глас на Общото събрание.


Чл. 27. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 28. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите членове.

(2) За решенията по чл. 20, т. 1 и т. 3 и чл. 31, ал. 10 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.


Чл. 29. (1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.


Чл. 30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.


Чл. 31. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет, който се състои най-малко от три лица – активни членове на сдружението.

(2) Председателят и членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години.

(3) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или от изрично упълномощено физическо лице.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани.

(5) Членове на Управителния съвет по едно и също време не могат да бъдат лица, които са съпрузи или роднини по права линия – без ограничения.

(6) Член на Управителния съвет може да бъде само лице, което е учредител или активен член на сдружението от една или повече години, освен ако кандидатурата не бъде подкрепена от всички настоящи членове на Управителния съвет.

(7) Предложение и кандидатура за приемане на член на Управителния съвет могат да направят група от петима или повече активни членове на сдружението.

(8) Предложението се отправя писмено до Управителния съвет, заедно със заявеното съгласие на кандидата. Ако кандидатът бъде подкрепен от трима или повече членове на Управителния съвет, то кандидатурата се поставя за гласуване при последващото избиране на членове на Управителния съвет от Общото събрание.

(9) Управителният съвет по свое решение предлага за гласуване от Общото събрание, активен член на сдружението, който да стане член на Управителния съвет.

(10) Общото събрание може да реши функциите на Управителния съвет да се изпълняват от едно лице – управител – Председател на сдружението.


Чл. 32. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва:

1. да имат постоянно местоживеене в страната;

2. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.


Чл. 33. (1) Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет или от упълномощен от него член на Управителния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Тегленето на пари от банковата сметка на сдружението и подписването на финансови документи става от Председателя на Управителния съвет или от упълномощен от него член на Управителния съвет.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.


Чл. 34. Управителният съвет:

 1. 1. приема и изключва членове на сдружението;
 2. 2. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 3. 3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 4. 4. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 5. 5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
 6. 6. приема вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 7. 7. разпорежда се с имуществото на сдружението;
 8. 8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 9. 9. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 10. 10. взема решение за участие на сдружението в други организации;
 11. 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 12. 12. обсъжда и решава всички въпроси, които засягат сдружението, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.


Чл. 35. (1) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя. При негово отсъствие заседанието се ръководи от избран от присъстващите член на Съвета.

(2) Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове – лично или представлявани от друг член на съвета.

(3) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Присъстващо се приема и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя на заседанието.

(4) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите. При равенство на гласовете, решаващ е гласът на Председателя на Управителния съвет.

(5) Управителният съвет взема решение с мнозинство от всички членове за:

1. приемането на вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

2. определяне реда и организацията на извършването на дейността на сдружението;

3. съществени организационни промени;

4. разпореждане с имуществото на сдружението;

5. предложение пред Общото събрание за създаване на клон на сдружението;

6. извършване на ликвидация на сдружението.

(6) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено – без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Съвета.


Чл. 37. (1) Управителният съвет може да избере за почетен член на сдружението физическо или юридическо лице, което значително е подпомогнало и подпомага дейността и постигането на целите на сдружението.

(2) Решението на Управителния съвет за избор на почетен член се приема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.

(3) Всеки член на сдружението може да направи предложение до Управителния съвет за избирането на почетен член.


Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят персонална отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението според закона.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.


V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


Чл. 39. Ежегодно до края на месец март, Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на сдружението за изтеклата календарна година и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.


Чл. 40. Доклада за дейността на сдружението трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовият резултат.


Чл. 41. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Управителния съвет.


Чл. 42. Годишният финансов отчет, докладът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно годишно Общо събрание.


Чл. 43. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението, изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.


Чл. 44. Сдружението не разпределя печалба.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ


Чл. 45. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от Закон за юридическите лица с нестопанска цел случаи.


Чл. 46. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Управителния съвет извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда по регистрацията на сдружението на юридическо лице с нестопанска цел със същата или сходна обществено полезна дейност.

(4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.


VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 47. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 48. Относно тълкуването или прилагането на съдържанието на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали членове на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ”, състояло се на  20.10.2010 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис.Уставът на БОДК можете да свалите като .pdf файл от тук.


Молба за членство

/свалете молбата, попълнете я и я изратете на blood.donation.bg@gmail.com/