Членство в БОДК

Членство в БОДК

Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК) е първото и единствено сдружение на доброволци в България, чиято дейност е изцяло насочена към популяризиране и насърчаване на доброволното кръводаряване. Регистрирано през 2010 година по ЗЮЛНЦ и вписано в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност под No 20110321003. Пререгистрирано през 2019 година в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията – ЕИК No 176002299.

Със заявяване на желание за асоциирано членство Вие се съгласявате да спазвате Устава на БОДК и с действията си да подкрепяте постигането на поставените цели и утвърждаването на доброто име на сдружението.

Съгласно Устава на БОДК:

„Членуването в сдружението е доброволно.“

„Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.“

„Членовете на сдружението са: активни; асоциирани; подпомагащи и почетни.“

„Активни членове са учредителите. Член на сдружението, който две години е бил асоцииран член може да заяви желание да бъде приет за активен член.“

Съгласно решение на Управителния съвет:

„Асоциираните членове на сдружението – физически лица не дължат членски внос.“ Решението е мотивирано от желанието на УС да не натоварва финансово членовете на сдружението. Управителният съвет разчита, че настоящите и бъдещи членове на БОДК, следвайки духа на доброволност, периодично – по свое усмотрение и според възможностите си, ще подкрепят дейността с дарение по сметката на сдружението, с което финансово ще подпомогнат развитието и ще допринесат за постигането на целите.

Българска организация за доброволно кръводаряване /БОДК/

Банка: ОББ
IBAN: BG80 UBBS 8888 1000 8667 82 BIC: UB BS BG SF