Членуването в сдружението е доброволно.


Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.


Съгласно Устава членовете на сдружението са: активни; асоциирани; подпомагащи и почетни.


Активни членове са учредителите. Член на сдружението, който две години е бил асоцииран член може да заяви желание да бъде приет за активен член.


Статут на подпомагащ член се дава на юридическо лице, което финансово подпомага дейността на сдружението и чрез членството си, желае за изрази съпричастността си към постигането на целите.


Статут на почетен член се дава на физически или юридически лица, които значително са подпомогнали и подпомагат дейността и постигането на целите на сдружението.


Всяко лице, което желае да стане член на сдружението, трябва да подаде писмена молба за членство до Управителния съвет, в която да заяви волята и съгласието си с Устава на сдружението; съпричастност към целите на сдружението и желание за участие в дейностите на сдружението.